CENTRUM PRE APLIKOVANÝ VÝSKUM ENVIROMENTÁLNE VHODNÝCH POLYMÉRNYCH MATERIÁLOVCentrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov CEPOMA je súčasťou Ústavu prírodných a syntetických polymérov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, detašované pracovisko v Nitre. Slúži ako technologické laboratórium pre výučbu študentov a výskumné projekty v oblasti spracovania polymérnych materiálov. Vďaka podpore zo strany priemyselných partnerov a úspešnej realizácii projektu dobudovania centra CEPOMA, ktorý bol spolufinancovaný prostredníctvom agentúry ASFEU zo štrukturálnych fondov, vzniklo špičkové moderné pracovisko, ktoré môže slúžiť aj ako pracovisko technickej a technologickej podpory pre priemyselné subjekty, ktoré pôsobia v oblasti spracovania polymérov. Podrobný popis možností centra CEPOMA je v jednotlivých sekciách.